سوغات

دیروز از هر چه بود گذشتیم . امروز از هر چه بودیم .

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز .

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم که ناممان گم نشود .

جبهه بوی ایمان میداد و اینجا ایمانمان بو میدهد .

الهی ... نصیرمان باش تا بصیر گردیم . بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم

/ 0 نظر / 12 بازدید